Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.annawislowska.shoplo.com

Spis treści:

§1 – definicje i akty prawne

§2 – postanowienia ogólne

§3 – zawieranie umów sprzedaży

§4 – ceny i metody płatności

§5 – realizacja zamówień

§6 – prawa konsumenta

§7 – reklamacje

§8 – postanowienia końcowe

Załącznik 1 – informacje dot. prawa korzystania z odstąpienia od umowy

Załącznik 2 – oświadczenie odstąpienia od umowy§1

/definicje i akty prawne/

1.  Definicje pojęć i wyrażeń funkcjonujących w ramach niniejszego Regulaminu:

a)  Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

b)  Konto  użytkownika  –  indywidualne  konto  Kupującego  w  Sklepie  internetowym,  utworzone

w związku z dokonanym przez niego zakupem, umożliwiające korzystanie z produktów cyfrowych oraz innych funkcjonalności Panelu Anna Wisłowska.

d)  Kupujący  –  Usługobiorca,  który  zawarł  lub  zamierza  zawrzeć  umowę  zakupu  produktów  za pośrednictwem Sklepu internetowego.

e)  Klauzule  –  dobrowolne  zgody  (oświadczenia  woli),  wyrażone  w  formie  tzw.  checkboxów znajdujące się w Sklepie internetowym.

f)  Organizator – zob. Usługodawca.

g) Tpay- Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą naul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań,NIP: 7773061579,REGON: 300878437,KRS: 0000412357

h)  Polityka  prywatności  –  zbiór  zasad  dotyczących  przetwarzania  i  ochrony  danych  osobowych Usługobiorców, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, udostępniany  nieodpłatnie pod adresem elektronicznym Sklepu internetowego.

i)  Produkt  –  przedmiot  umowy  sprzedaży  w  Sklepie  internetowym,  mogący  stanowić

w  szczególności produkt cyfrowy

k)  Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

l)  Sklep  internetowy  –  zbiór  stron  internetowych,  informacji  i  narzędzi  informatycznych

(platforma  teleinformatyczna),  za  pomocą  których  Usługodawca  świadczy  usługi  drogą

elektroniczną, umożliwiając m.in.  zapoznanie się z produktami,  składanie zamówień,  zawieranie umów  na  odległość  oraz  dostęp  do  treści  cyfrowych.

m)  Sprzedający – Usługodawca, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z Kupującym.

n)  Uczestnik  –  osoba  fizyczna,  która  nabyła  produkt  w  postaci  usługi  –  Warsztatu  lub  zamierza w nim uczestniczyć.

o)  Umowa  –  umowa  zawarta  na  odległość  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego  pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

p)  Umowa zawarta na odległość  –  umowa  zawarta  z  Konsumentem  w  ramach  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

q)  Usługobiorca  –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna,  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu internetowego.

r)  Usługodawca  –  Anna Wisłowska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" ul. Żurawia 6/12 lok 766 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857

s)  Użytkownik – Kupujący, posiadający Konto użytkownika w Sklepie internetowym.

t)  Wirtualny  koszyk  -  narzędzie  umożliwiające  Kupującemu  agregację  produktów  przed  ich zakupem, przeliczanie ich wartości oraz kosztów dostawy.

u)  Zamówienie  –  oświadczenie  woli  zakupu  produktów,  uzewnętrznione  przez  Kupującego  za pośrednictwem  Infolinii,  poczty  elektronicznej  lub  elektronicznego  formularza  w  Sklepie internetowym,  złożone  w sposób umożliwiający identyfikację  Kupującego,  produktów  mających stanowić przedmiot umowy  zawartej na odległość,  sposobu dostawy, metody płatności oraz cenysprzedaży.

Wykaz aktów prawnych funkcjonujących w ramach niniejszego Regulaminu:

a)  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm.),

b)  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.),

c)  ustawa  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą elektroniczną  (Dz.U.2013.1422  ze zm.),

d)  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827),

e)  ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz.U.2006.90.631 ze zm.).

§2

/postanowienia ogólne/

1.Sklep internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.

2.Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem,  ustalonym na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który określa w szczególności rodzaj  i zakres  tych usług, warunki  zawierania i rozwiązywania umów o ich świadczenie, jak również tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie ich świadczenia.

3.Niniejszy  Regulamin  udostępniany  jest  nieodpłatnie  i  nieprzerwanie  pod  adresem  elektronicznym Sklepu internetowego, w sposób umożliwiający Usługobiorcom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

4.  Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.  Za pomocą Sklepu internetowego Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a)  usługi  informacyjne,  umożliwiające  zapoznanie  się  z  produktami  Usługodawcy,  w  tym  z  ich cenami oraz  dostępnością,  a także polegające na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy informacji marketingowych i handlowych (tzw. newsletter),

b)  usługi  komunikacyjne,  umożliwiające  składanie  zamówień  i  zawieranie  umów  oraz  organizację dostawy  zakupionych  produktów,  a  także  zadawanie  pytań  oraz  uzyskiwanie  odpowiedzi związanych z produktami Usługodawcy (Forum Q&A),

c)  usługę  Panel  Program Właściwa Ty,  umożliwiającą  dostęp  i  korzystanie  z  zakupionych  produktów cyfrowych,  gdy wynika to z ich specyfiki,  oraz dostęp do innych funkcjonalności  udostępnianych wyłącznie  Użytkownikom,  np.  korzystanie  z  Forum  Q&A,  pobierania  plików  związanych z produktami, wyświetlanie materiałów audiowizualnych, itp.

6.  Korzystanie  ze  Sklepu  internetowego  jest  możliwe  pod  warunkiem  spełnienia  przez  system teleinformatyczny Usługobiorcy minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

a)  połączenie z siecią Internet,

b)  przeglądarka  internetowa  umożliwiająca  wyświetlanie  na  ekranie  komputera  dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet (zalecana przeglądarka to Google Chrome w jej aktualnie najnowszej wersji),

c)  rozdzielczości ekranu 1344x756 pikseli lub większa,

d)  włączona obsługa plików Cookies i Java Script.

7.  W  razie korzystania przez  Usługobiorcę ze sprzętu  komputerowego  lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ustępie poprzedzającym, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.

8.  Usługobiorca  korzystający  ze  Sklepu  internetowego  zobowiązany  jest  do  niedostarczania  treści o  charakterze  bezprawnym,  a  także  niepodejmowania  działań  mogących  wywołać  zakłócenia  lub uszkodzenia  Sklepu  internetowego.  W  razie  otrzymania  przez  Usługodawcę  zawiadomienia  lub  informacji  o  bezprawnym  charakterze  przechowywanych  danych  dostarczonych  przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

9.  Do  zawarcia  umowy  o  świadczenie  usługi  drogą  elektroniczną  dochodzi  poprzez  rozpoczęcie  przez Usługobiorcę  korzystania  z  danej  usługi.  Usługobiorca  może  w  każdej  chwili  zakończyć  korzystanie z  danej  usługi  oraz  opuścić  Sklep  internetowy,  wówczas  umowa  o  świadczenie  usług  drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

10.  Reklamacje  związane  z  funkcjonowaniem  Sklepu  internetowego  Usługobiorca  może  zgłaszaćUsługodawcy  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  lub  tradycyjnej  na  adresy  wskazane w  niniejszym Regulaminie.  W  reklamacji  Usługobiorca  powinien podać  swoje  imię i  nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i  datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z świadczonymi przez Usługodawcę usługami.

11.  Rozpatrywanie  reklamacji  następuje  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  dnia otrzymania  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  ustępie  poprzedzającym,  a gdyby  to  nie  było  możliwe. Usługodawca  poinformuje  Usługobiorcę  o  terminie,  w  którym  reklamacja  zostanie  rozpatrzona.

Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu  poprzedzającym  nie jest  równoznaczne z jej uznaniem.

§3

/zawieranie umów sprzedaży/

1.  Umowy  pomiędzy  Kupującym  a  Sprzedającym  zawierane  są  poprzez  składanie  zamówień  za pośrednictwem Infolinii, poczty elektronicznej lub Sklepu internetowego przy użyciu funkcjonalności Wirtualny koszyk.

2.  Kupujący  będący osobą fizyczną może zawierać umowy za pośrednictwem  Sklepu internetowego  pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.  Kupujący nie będący osobą fizyczną może  zawierać umowy  za pośrednictwem  Sklepu internetowego poprzez osoby upoważnione do działania w jego imieniu.

4.  Informacje  handlowe  zamieszczone  w  Sklepie  internetowym  nie  stanowią  oferty  handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

5.  W celu  złożenia  zamówienia  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego  przy  użyciu  funkcjonalności Wirtualny  koszyk  konieczne  jest  umieszczenie  w  nim  wybranych  produktów,  określenie  ich  ilości,akceptacja  niniejszego  Regulaminu,  przesłanie  Sprzedającemu  zamówienia  za  pomocą  przycisku „Potwierdź zakup” oraz podanie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.

6.  Wybór  zamawianych  produktów  dokonywany  jest  poprzez  ich  dodanie  do  wirtualnego  koszyka  za wyjątkiem  produktów  –  usług  typu  Coaching    które  z  uwagi  na  swoją  specyfikę  mogą  zostać zamówione  wyłącznie  poprzez  formularz  zgłoszeniowy  znajdujący  się  na  odpowiedniej  podstronie Sklepu internetowego lub za pośrednictwem Infolinii.

7.  W trakcie składania zamówienia  –  do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup”  –  Kupujący może  swobodnie  modyfikować  dane  wprowadzone  do  Wirtualnego  koszyka.

8.  Po  ostatecznym  wyborze  produktów  przeznaczonych  do  zakupu  i  naciśnięciu  przycisku  „Potwierdź zakup”, Kupujący zostaje skierowany do formularzy służących do:

a)  logowania się do już istniejącego lub utworzenia nowego Konta użytkownika,

b)  określania adresu dostawy, gdy konieczność dostawy wynika z specyfiki zakupionych produktów,

c)  dokonania płatności za pośrednictwem PayU.

Lub otrzyma materiały drogą emailową we wskazanym terminie rozpoczęcia kursu.

9.  Po  zakończeniu  procesu  składania  zamówienia,  Kupujący  zostaje  skierowany  do  podstrony z informacją o przydzielonym numerze zamówienia.

10.  Kupujący  zobowiązany jest  do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o  których  mowa  w  niniejszym  paragrafie.  Dane  te  nie  mogą  naruszać  przepisów  prawa,  dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich.

11.  Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim ustalonego przez siebie loginu i hasła wykorzystywanych do logowania się do Konta użytkownika w Sklepie internetowym.

12.  Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego  przy użyciu funkcjonalności Wirtualny koszyk stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedającemu.

13.  Po  otrzymaniu  prawidłowo  złożonego  zamówienia,  Sprzedający  niezwłocznie  przesyła  Kupującemu informację  o  jego  przyjęciu,  tj.  przyjęciu  oferty  w  rozumieniu  Kodeksu  cywilnego,  na  adres  poczty elektronicznej  Kupującego  podany  przy  składaniu  zamówienia  lub  podczas  zakładania  Kontaużytkownika.  Umowa  zostaje  zawarta  z  chwilą  przesłania  Kupującemu  informacji  o  przyjęciu zamówienia.


§4

/ceny i metody płatności/

1.  Płatności w Sklepie internetowym dokonywane są za pomocą udostępnianych za jego pośrednictwem narzędzi płatniczych.

2.  Ceny  w  Sklepie  internetowym  wyrażone  są  w  złotych  polskich  i  są  cenami  brutto,  zawierającymi podatek  od  towarów  i  usług  w  wysokości  wynikającej  z  odrębnych  przepisów.  Koszty  dostawy podawane są odrębnie.

3.  Do  kwoty  zamówienia  (sumy  cen  wybranych  produktów)  mogą  być  doliczane  koszty  dostawy,  gdy konieczność dostawy wynika ze specyfiki wybranych produktów  a Sprzedający  nie zobowiązał  się do ich pokrycia.

4.  Kupujący  dokonuje  zakupu  według  cen  oraz  wysokości  kosztów  dostawy  obowiązujących  w  chwili składania  zamówienia.  Sprzedający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  cen  oraz  wysokości  kosztów dostawy.  Zmiany  te  wchodzą  w  życie  w  terminie  7  dni  od  dnia  ich  opublikowania  w  Sklepie internetowym i nie dotyczą umów zawartych przed ich wejściem w życie.  

5.  Udostępniane  przez  Sprzedającego  sposoby  płatności  w  związku  ze  sprzedażą  poszczególnych produktów  podane  są  w  ich  opisie  w  Sklepie  internetowym.  W  zależności  od  danego  produktu. Sprzedający  umożliwia  uiszczenie  ceny  sprzedaży  na  jeden,  kilka  lub  wszystkie  z  następujących sposobów:

a)  przelewem,  na  numer  konta  bankowego  Sprzedającego  –  wówczas  realizacja  zamówienia zostanie  rozpoczęta  po  zaksięgowaniu  na  koncie  Sprzedającego  kwoty  stanowiącej  całkowitą

cenę sprzedaży złożonego zamówienia,

b)  płatnością  elektroniczną  oferowaną  przez  TPAY  –  wówczas  realizacja  zamówienia  zostanie rozpoczęta  po  zaksięgowaniu  na  koncie  Sprzedającego  kwoty  stanowiącej  całkowitą  cenę sprzedaży złożonego zamówienia,

6.  Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wystawienie faktury, podając  dane podmiotuna  rzecz  którego  faktura  ma  zostać  wystawiona.  Kupujący  może  wyrazić  zgodę  na  dostarczenie faktury  na  wskazany  adres  poczty  elektronicznej  bądź  zażądać  jej  wysłania  pocztą  tradycyjną  na wskazany adres korespondencyjny.

7.  Sprzedający  nie  jest  płatnikiem  podatku  VAT,  a  wystawiane  przez  niego  faktury  są  z  tego  podatku zwolnione.

§5

/realizacja zamówień/

1.  Termin realizacji przez Sprzedającego prawidłowo złożonych zamówień wynosi:

a)  w dniu podanym w opisie w Sklepie internetowym lub innym dniu ustalonym  bezpośrednio przez

Strony, w przypadku sprzedaży produktów elektronicznych, usług, konsultacji psychologicznych..

2.  Jeżeli  Sprzedający  nie  może  zrealizować  zamówienia  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  1, niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  72  godzin  od  chwili  powzięcia  informacji  na  ten  temat, zawiadomi  Kupującego  i  wskaże  inny  najbliższy  termin,  w  którym  zamówienie  może  zostaćzrealizowane.  Kupujący  może  w  takiej  sytuacji  odstąpić  od  umowy.  Wówczas  Sprzedający  zwróci Kupującemu  całą  otrzymaną  od  niego  kwotę,  jeżeli  jakakolwiek  kwota  została  mu  uprzednio

przekazana.

§6

/prawa konsumenta/

1.  Konsument,  który  zawarł  umowę  na  odległość,  może  w  terminie  14  dni  odstąpić  od  niej  bez podawania  przyczyny  i  bez  ponoszenia  kosztów,  z  wyjątkiem  kosztów  określonych  w  kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku dokonania skutecznego odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.

2.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)  dla  umowy,  w  wykonaniu  której  przedsiębiorca  wydaje  rzecz,  będąc  zobowiązany  do przeniesienia  jej  własności  -  od  objęcia  rzeczy  w  posiadanie  przez  konsumenta  lub  wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach  -  od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,polega  na  regularnym  dostarczaniu  rzeczy  przez  czas  oznaczony  -  od  objęcia  w  posiadanie pierwszej z rzeczy.

b)  dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3.  Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę,

tj. wysłał informację o przyjęciu zamówienia, oferta przestaje wiązać.

4.  Konsument  może  odstąpić  od  umowy,  składając  przedsiębiorcy  oświadczenie  o  odstąpieniu  od umowy.  Oświadczenie  można  złożyć  na  formularzu,  którego  wzór  stanowi  załącznik  niniejszego Regulaminu.

5.  Sprzedający  ma  obowiązek  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania oświadczenia  Konsumenta  o  odstąpieniu  od  umowy,  zwrócić Konsumentowi  wszystkie  dokonane przez niego płatności.

6.  Sprzedający  dokonuje  zwrotu  płatności  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu  zapłaty,  jakiego  użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się  dla niego z żadnymi kosztami.

7.  Jeżeli  Sprzedający  nie zaproponował, że sam  odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem  płatności,  o  którym  mowa  w  ustępie  poprzedzającym,  do  chwili  otrzymania  rzeczy z  powrotem  lub  dostarczenia  przez  Konsumenta  dowodu  jej  odesłania,  w  zależności  od  tego,  które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.  Konsument  ma  obowiązek  zwrócić  rzecz  Sprzedającemu  lub  przekazać  ją  osobie  przez  niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym  odstąpił od umowy,  chyba  że  Sprzedający  zaproponował,  że  sam  rzecz  odbierze.  Do  zachowania  terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania

z  niej  w  sposób  wykraczający  poza  konieczny  do  stwierdzenia  charakteru,  cech  i  funkcjonowania rzeczy.

11.  Jeżeli  Konsument  wykonuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  po  zgłoszeniu  żądania  wykonania  usługi przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy,  Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

12.  Kwotę  zapłaty  oblicza  się  proporcjonalnie  do  zakresu  spełnionego  świadczenia,  z  uwzględnieniem uzgodnionej  w  umowie  ceny  lub  wynagrodzenia.  Jeżeli  cena  lub  wynagrodzenie  są  nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

13.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do

umów:

a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który  został  poinformowany  przed  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po  jego  spełnieniu  przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)  w  której  przedmiotem  świadczenia  są  nagrania  dźwiękowe  lub  wizualne  albo  programy komputerowe dostarczane  w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia  rozpoczęło  się  za  wyraźną  zgodą  konsumenta  przed  upływem  terminu  do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia

od umowy.

§7

/reklamacje/

1.  Sprzedający  obowiązany  jest  do  dostarczenia  rzeczy  wolnych  od  wad.  Sprzedający  jest odpowiedzialny  względem  Kupującego,  jeżeli  rzecz  sprzedana  ma  wadę  fizyczną  lub  prawną (rękojmia).

2.  Jeżeli  rzecz  sprzedana  ma  wadę,  Kupujący  może  złożyć  oświadczenie  o  obniżeniu  ceny  albo odstąpieniu  od  umowy,  chyba  że  Sprzedający  niezwłocznie  i  bez  nadmiernych  niedogodności  dla Kupującego  wymieni  rzecz  wadliwą  na  wolną  od  wad  albo  wadę  usunie.  Ograniczenie  to  nie  ma zastosowania, jeżeli  rzecz  była  już wymieniona lub naprawiana  przez Sprzedającego albo nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad.

3.  Kupujący  może  zamiast  zaproponowanego  przez  Sprzedającego  usunięcia  wady  żądać  wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez  Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej  od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej

wady,  a  także  bierze  się  pod  uwagę  niedogodności,  na  jakie  narażałby  Kupującego  inny  sposób zaspokojenia.

4.  Jeżeli  rzecz  sprzedana  ma  wadę,  Kupujący  może  żądać  wymiany  rzeczy  wadliwej  na  wolną  od  wad

albo  usunięcia  wady.  Sprzedający  jest  obowiązany  wymienić  rzecz  wadliwą  na  wolną  od  wad  lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla  Kupującego.  Sprzedający może odmówić  zadośćuczynienia  żądaniu  Kupującego,  jeżeli  doprowadzenie  do  zgodności  z  umową sprzedaży  rzeczy  wadliwej  w sposób wybrany  przez  Kupującego  jest niemożliwe lub w porównaniu z  drugim  możliwym  sposobem  doprowadzenia  do  zgodności  z  umową  sprzedaży  wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

5.  Reklamację  należy  składać  w  formie  pisemnej  na  adres  korespondencyjny

a)  imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

b)  datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c)  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d)  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

6.  Składając  reklamację  Kupujący  obowiązany  jest  dostarczyć  Sprzedającemu  na  jego  koszt  rzecz wadliwą wraz z dowodem zakupu i informacjami, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

7.  Sprzedający  odpowiada z  tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch  lat  od  wydania  produktu  Kupującemu.  Roszczenie  o  usunięcie  wady  lub  wymianę  rzeczy  na wolną  od wad przedawnia się z upływem roku  licząc od dnia  stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może  zakończyć  się  przed  upływem  terminu  określonego  w  zdaniu  pierwszym.  W  tym  terminie Kupujący  może  odstąpić  od  umowy  sprzedaży  lub  złożyć  oświadczenie  o  obniżeniu  ceny  z  powodu wady rzeczy. Jeżeli  Kupujący  żądał wymiany rzeczy na wolną  od wad lub usunięcia  wady, termin do

odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8.  Sprzedający  rozpatrzy  reklamację  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  reklamacji.  W  przypadku rozpatrzenia  reklamacji  na  korzyść  Kupującego,  Sprzedający  naprawi  lub  wymieni  reklamowaną rzecz na nową, pełnowartościową  lub zwróci  cenę sprzedaży. O rozstrzygnięciu reklamacji  Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

9.  Zwrot  ceny  sprzedaży  rzeczy,  co do którego  Sprzedający  uznał  reklamację następuje  w terminie 14 dni  od daty rozpatrzenia reklamacji  i jest dokonywany  tej samej formie,  w jakiej cena została  przez

Kupującego uiszczona.


§8

/postanowienia końcowe/

1.  Za pośrednictwem Sklepu internetowego umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 


2.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w terminie 7  dni od dnia ich  opublikowania  w Sklepie internetowym i  nie dotyczą  umów zawartych przed ich wejściem w życie.

3.  Ewentualna  nieważność  któregokolwiek  z  postanowień  niniejszego  Regulaminu  nie  powoduje  jego nieważności w pozostałym zakresie.

4.  W  sprawach  dotyczących  korzystania  z  usług  TPAY w  związku  z  korzystaniem  ze  Sklepu internetowego, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez tpay.

5.  W  sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego  prawa  polskiego,  w  szczególności  przepisy  Kodeksu  cywilnego,  ustawy  o  ochronie danych  osobowych,  ustawy  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną,  ustawy  o  prawie  autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.


Gdynia, 10.05.2016 r.

Załączniki:

1.  Informacje dot. korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

2.  Wzór formularza oświadczenia odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOT. KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§1

/prawo odstąpienia od umowy/

1.  Mają  Państwo  prawo  odstąpić  od  niniejszej  umowy  w  terminie  14  dni  bez  podania  jakiejkolwiek

przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a)  zawarcia umowy, w przypadku zawarcia umowy dot. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są

dostarczane na nośniku materialnym,

b)  w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.

2.  Aby  skorzystać  z  prawa  odstąpienia  od  umowy,  muszą  Państwo  poinformować  nas Anna Wisłowska, annawislowska@gmail.com Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP"

ul. Żurawia 6/12 lok 766

00-503 Warszawa

NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857

,  o  swojej  decyzji  o  odstąpieniu  od

niniejszej  umowy  w  drodze  jednoznacznego  oświadczenia  (na  przykład  pismo  wysłane  pocztą, faksem  lub  pocztą  elektroniczną).  Mogą  Państwo  skorzystać  z  wzoru formularza  odstąpienia  od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.  Aby  zachować  termin  do  odstąpienia  od  umowy,  wystarczy,  aby  wysłali  Państwo  informację dotyczącą  wykonania  przysługującego  Państwu  prawa  odstąpienia  od  umowy  przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§2

/skutki odstąpienia od umowy/

1.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,  w  tym  koszty  dostarczenia  rzeczy  (z  wyjątkiem  dodatkowych  kosztów  wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.  Zwrotu  płatności  dokonamy  przy  użyciu  takich  samych  sposobów  płatności,  jakie  zostały  przez Państwa  użyte  w  pierwotnej  transakcji,  chyba  że  wyraźnie  zgodziliście  się  Państwo  na  inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  zobowiązującej  do  przeniesienia  własności  rzeczy  możemy wstrzymać  się  ze  zwrotem  płatności  do  czasu  otrzymania  rzeczy  lub  do  czasu  dostarczenia  nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.  W przypadku, gdy otrzymali Państwo rzecz w związku z umową, prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz  niezwłocznie,  a  w  każdym  razie  nie  później  niż  14  dni  od  dnia,  w  którym  poinformowali  nas Państwo  o  odstąpieniu  od  niniejszej  umowy.  Termin  jest  zachowany,  jeżeli  odeślą  Państwo  rzecz przed  upływem  terminu  14  dni.  Będą  Państwo  musieli  ponieść  bezpośrednie  koszty  zwrotu  rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.  Jeżeli  zażądali  Państwo  rozpoczęcia  świadczenia  usług  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od umowy,  zapłacą  nam  Państwo  kwotę  proporcjonalną  do  zakresu  świadczeń  spełnionych  do  chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.Załącznik nr 2

Adresat:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP"

ul. Żurawia 6/12 lok 766

00-503 Warszawa

NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857

Anna Wisłowska Twój Start up


OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY*

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy   /  o świadczenie

następującej usługi**:

Data zawarcia umowy / odbioru**: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko konsumenta :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres konsumenta:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konsument

(czytelna data i podpis)